III Europejski Festiwal Schumana 12 maja 2019 – Warszawa, Świątynia Opatrzności Bożej

III Europejski Festiwal Schumana to bogate w treści panele tematyczne, Eucharystia, koncert “Wspólnoty Serca” oraz wieczór uwielbienia – “Modlitwa Bez Granic”

Trwajcie mocni w Wierze     Trwajcie mocni w Nadziei       Trwajcie mocni w Miłości

 

Program Festiwalu – Festival Agenda

Plan paneli tematycznych – Session’s topics

 

8.00 – 8.50     Rejestracja i otwarcie białego namiotu spotkań (biały namiot)

9.00 – 10.15   Pierwsza sesja, 3 panele (sale konferencyjne obok namiotu)

10.30 – 11.45 Druga sesja, 3 panele (sale konferencyjne obok namiotu)

12.00 – 13.00 Msza Święta (Świątynia Opatrzności Bożej)

13.00 – 13.30 Oficjalne otwarcie Festiwalu (Świątynia)

13.30 – 15.00 „Wspólnota Serca” – koncert charytatywny (Świątynia)

15.00 – 16.00 Spotkania grup tematycznych i obiad (biały namiot) 

16.00 – 17.30 „Modlitwa bez Granic” uwielbienia i wstawiennicza za Europę i beatyfikację Sługi Bożego Roberta Schumana (Świątynia)

17.30 – 18.00 Zakończenie – Apel o powrót do Europy Schumana (Świątynia)

 

 

Festival Agenda
Warsaw-Wilanów, Temple of Divine Providence, May 12, 2019

8.00 – 8.50 Registration and opening of the white meeting-tent (white tent)

9.00 – 10.15 The first 3 panels session (conference rooms next to the tent)

10.30 – 11.45 Second 3 panels session (conference rooms next to the tent)

12.00 – 13.00 Holy Mass (Temple of Divine Providence)

13.00 – 13.30 Official opening of the Festival (Temple)

13.30 – 15.00 “Community of Heart” – charity concert (Temple)

15.00 – 16.00 Meetings of the thematic-groups and dinner (white tent)

16.00 – 17.30 “Prayer Without Borders” praise and intercession for Europe and

beatification of the Servant of God Robert Schuman (Temple)

17.30-18.00 Festival-End, An appeal for return to Schuman’s Europe (Temple)

 

 

 

 

Tematy sesji

 1. Misja, rola i styl działania Europosłów a oczekiwania obywateli (9.00 – 10.15)
 • Mąż zaufania publicznego zdolny do budowania relacji i jedności
 • Europoseł jako naśladowca Roberta Schumana
 • Myśl chrześcijańsko-społeczna drogowskazem dla Europosła
 • Potencjał ideowy i merytoryczny Europosła
 1. Władza duchowna i cywilna w służbie człowiekowi (9.00 – 10.15)
 • Formacja do służby społecznej i politycznej a kodeks polityka
 • Polityka jako apostolat i misja w Myśli Jana Pawła II
 • Współpraca a nie rozdział kościoła od państwa w koncepcji Schumana
 • Formacja świętych w garniturach jako uczniów Chrystusa w polityce
 1. Dzieła Schumana w budowaniu relacji między ludźmi (9.00 – 10.15)
 • Wigilia bez Granic
 • Wielkanoc bez Granic
 • Wspólnota Serca
 • Modlitwa bez Granic
 1. Wspólnota Narodów Trójmorza a Europa Schumana (10.30 – 11.45)
 • Wspólnota ducha, kultury i losu w relacjach między narodami
 • Trójmorze jako prototyp Wspólnoty Narodów Europy
 • Sieć naukowo-badawcza i branżowe ośrodki wdrożeniowe
 • Model gospodarczy i integracja rynków finansowych
 1. Frakcja Schumana w Parlamencie Europejskim (10.30 – 11.45)
 • Integrowanie zwolenników Europy Schumana
 • Kształtowanie i organizacja instytucji Europejskich
 • Dostosowanie struktury kierowniczej w Komisjach UE wg liczebności narodów
 • Grupy Schumana w Parlamentach Narodowych
 1. Solidaryzm jako nowy system społeczno-ekonomiczny (10.30 – 11.45)
 • Przesłanki solidaryzmu w ideach Schumana
 • Solidarność gospodarcza vs dominacja korporacji i oligarchii
 • Usuwanie dysproporcji w podziale wypracowanych dóbr
 • Wynagrodzenie za pracę oparte o sprawiedliwy pomiar jej efektów

 

 

Session’s topics

 1. The mission, role and style of functioning of the MEPs expected by citizens (9.00 – 10.15)
 • MEP as a publicly trusted man and capable of building relationships and unity
 • MEP as an imitator and follower of Robert Schuman
 • Christian-social thought as a signpost for the MEP
 • Ideological, substantive and intellectual potential of MEP
 1. Spiritual and civil authority in the service for man (9.00 – 10.15)
 • Formation for social and political service and the code of conduct of politician
 • Politics as an apostolate and mission in the Thought of John Paul II
 • Cooperation and not the separation of church and state in the Schuman’s concept
 • Formation of saints in suits as disciples of Christ in politics
 1. Schuman’s works in building relationships between people (9.00 – 10.15)
 • Christmas Eve without Borders
 • Easter without Borders
 • Community of Heart
 • Prayer without Borders
 1. Community of Three-Seas Nations and Schuman’s Europe (10.30 – 11.45)
 • A community of spirit, culture and fate in the relations between nations
 • Three-Seas as a prototype of the Community of European Nations
 • Scientific and research network and industrial projects implementation centers
 • Economic model and integration of financial markets
 1. Schuman Fraction in the European Parliament (10.30 – 11.45)
 • Integrating the supporters of Schuman Europe
 • Shaping and reorganizing European institutions
 • Management structure in the Commissions based on the population of EU members
 • Schuman Group in the National Parliaments
 1. Solidarism as a new socio-economic system (10.30 – 11.45)
 • Premises of solidarity in Schuman’s ideas
 • Economic solidarity vs. the domination of corporations and oligarchy
 • Deleting disproportions in the division of produced goods
 • Remuneration for work based on fair measurement of its effects

 

 

 

You may also like...